Zeventien samenwerkingsprojecten rondom mbo-scholen in heel Nederland krijgen € 43,5 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Vijf hiervan komen uit de sector Zorg & Welzijn. Dat heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Jet Bussemaker maandag 23 mei bekendgemaakt. 

Een deel van de financiële ondersteuning voor de samenwerkingsprojecten (€14,5 miljoen) komt uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Een fonds dat minister Bussemaker in 2014 heeft opgericht om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Scholen, bedrijven en regionale overheden kunnen als samenwerkingsverband zo’n aanvraag indienen. De overheid stelt hiervoor in totaal € 100 miljoen ter beschikking tussen 2014 en 2017. Het geld kan geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld apparatuur of onderwijsmethoden volgens de nieuwste inzichten. Omdat het regionale bedrijfsleven en de regionale overheid hier ook belang bij hebben, dragen deze partijen bij in de vorm van ‘matching’. Zo komt het totale bedrag uit op €43,5 miljoen.    

Aanvragen uit Zorg en Welzijn

De initiatieven van veel zorgpactregio’s werpen inmiddels vruchten af, want het aantal RIF-aanvragen uit de zorg- en welzijnssector nemen toe. Waar in voorgaande rondes maar een paar aanvragen afkomstig waren uit de sector Zorg & Welzijn, is dat deze ronde anders. Maar liefst 7 samenwerkingsverbanden binnen Zorg & Welzijn deden een aanvraag. Daarvan zijn er 5 gehonoreerd.

Oudere werkt met tablet
Centrum voor Innovatief Vakmanschap: Healthy Ageing Friesland

Netwerkzon 2020. The H(ealth) factor (Noorderport college, Haren)

Het samenwerkingsproject Netwerkzon 2020 sluit aan bij de ambitie om gezond ouder worden in het Noorden te stimuleren. Samen met 41 partners gaat NetwerkZon2020 hier een bijdrage aan leveren. Zo wil dit samenwerkingsverband minimaal 50 interdisciplinaire leernetwerken creëren. Op deze plekken kunnen burgers en mbo/hbo Zorg- en Welzijn-studenten experimenteren met hun nieuwe rollen, samen met andere sectoren en hun docenten en begeleiders.

Extra Strong (ROC Mondriaan, Den Haag)

Het samenwerkingsproject Extra Strong speelt in op de sterk veranderende zorgvraag en bouwt voort op de ervaringen en succesvolle samenwerking van het innovatiearrangement Strong. De samenwerkingspartners ontwikkelen een nieuwe leerlijn Medewerker Zorg en Welzijn en bevorderen de doorstroom van verpleegkundigen mbo naar hbo. Ook komt er een Online Learning for Life: een virtuele klas waarin de praktijk naar de leeromgeving in de school wordt gebracht.
 

Maar liefst 7 samenwerkingsverbanden binnen Zorg & Welzijn deden een aanvraag. Daarvan zijn er 5 gehonoreerd

Centrum voor Innovatief Vakmanschap: Healthy Ageing Friesland (ROC Friese Poort en Friesland College , Leeuwarden)

CIV Healthy Ageing Friesland richt zich op innoveren, opleiden en kennisdelen. In zorginnovatie labs gaan medewerkers samen met studenten ervaring opdoen, laagdrempelig en dichtbij het eigen werk.  Ervaringen gericht op nieuwe manieren van werken en innovaties in de zorg. Medewerkers worden gestimuleerd om mee te denken en te ontwikkelen, waardoor er een cultuurverandering ontstaat. Daarbij is de verbinding tussen sociale en technologische innovaties sterk aanwezig. Daarnaast wordt het zorginnovatieportaal opgericht om kennis te delen.

Praktijkroute zorg als co-creatie in Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (Nova college, Haarlem)

Met dit samenwerkingsproject wil het Nova college met haar samenwerkingspartners het onderwijs laten aansluiten op de snelle veranderingen in de zorgvraag. Daarnaast willen zij het verwachte tekort aan gekwalificeerd personeel in de zorg terugdringen. Er worden praktijkroutes ontwikkeld waarin onderwijs en zorginstellingen samenwerken in de uitvoering van het onderwijs. Via het Virtueel Expertisecentrum Zorg wordt de expertise van verschillende partners gebundeld en beschikbaar gesteld voor studenten en werkenden in de Zorg. Ook wordt ingezet op werving en voorlichting bij vmbo-leerlingen.

 

‘Het is voor ons een extra stimulans, een steuntje in de rug om verder te gaan'

Samen Slim Zorgen Thuis (Summa college, Eindhoven)

Er is een ander type (zorg)medewerker nodig. Eén die met behulp van onder ander technische hulpmiddelen de burger kan ondersteunen bij langer vertrouwd, veilig en comfortabel thuis blijven wonen. Het Summa college wil met samenwerkingspartners een nieuw opleidingsprogramma  met stagemogelijkheden opzetten voor mbo-niveaus 2 en 3. Studenten worden intensief begeleid op afstand en er komt een open leerstudio. In deze leerstudio komen vraag en aanbod bij elkaar en worden de medewerkers ondersteund in hun dagelijkse werkzaamheden.

Verzorgende helpt oudere in project Samen Slim Zorgen Thuis
Eén van de projecten die vallen onder ‘Samen Slim Zorgen Thuis’ is het project ‘Mantelzorg en techniek in de wijk’.

Blij met erkenning

De aanvragers zijn erg blij met de honorering. Hilde Meijs van het Summa College: ‘We zijn zo’n 3 jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen om mbo-studenten niveau 2 aan het werk te krijgen. De honorering van onze aanvraag voelt als een erkenning, dat de weg die we hebben ingeslagen de juiste is.’ En ook Tineke Snel van het Nova College ziet de aanvraag als een erkenning: ‘Het is voor ons een extra stimulans, een steuntje in de rug om verder te gaan. Nu kunnen we samen met de zorginstellingen de praktijkroutes als nieuwe vorm van beroepsonderwijs verder ontwikkelen en uitvoeren. Zo kan het onderwijs nog beter aansluiten op de arbeidsmarkt.’ 

Een compliment waard

Ook minister Bussemaker is tevreden met het resultaat: ‘We zien nu dat het Zorgpact vruchten begint af te werpen en dat zorgopleidingen in de regio goed samenwerken met werkgevers. Maar liefst 5 van de zeventien projecten die ‘in de prijzen zijn gevallen’ liggen op het terrein van het Zorgpact. Dat is een compliment waard. Maar het is ook hard nodig, want de toekomst gaat niet aan de zorg voorbij. Innovaties en samenwerking zijn hard nodig om de studenten van nu goed op te leiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.’

Meedoen aan de volgende ronde?

Wilt u ook een aanvraag doen voor het Regionaal Investeringsfonds mbo? De volgende ronde start op woensdag 1 juni en eindigt op donderdag 30 juni. Uw aanvraag dient u in via de website van DUO. Zorgpact kan u helpen bij de verschillende fases van de aanvraag: zowel bij sparren over het concept als feedback geven op het plan voor het indienen van uw aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met Miriam Korstanje.