Begin dit jaar is het zeventiende regionale Zorgpact van start gegaan: Zorgpact Rotterdam. Dit Zorgpact is een samenwerkingsverband van zorg- en onderwijsinstellingen en gemeente Rotterdam. Het doel is om de aansluiting tussen zorgonderwijs en het (zorg)werkveld in de regio te faciliteren en te optimaliseren. Rotterdam is het enige Zorgpact waar de gemeente de rol van trekker op zich heeft genomen. Waarom heeft de gemeente deze rol gepakt? Een gesprek met Hugo de Jonge, wethouder bij gemeente Rotterdam.

Wethouder Hugo de Jonge

Mismatch

Wat is de meerwaarde voor de gemeente Rotterdam om betrokken te zijn bij het Zorgpact Rotterdam? De Jonge: ‘Het Zorgpact richt zich op de arbeidsmarkt van zorg. In de regio Rotterdam werkt 15 procent van de beroepsbevolking in de zorg, in verschillende sectoren en op verschillende niveaus. Nu al zien we een mismatch tussen vraag en aanbod. Als we niets doen wordt die mismatch alleen maar groter. Daar krijgt Rotterdam last van, zowel wat betreft de arbeidsmarkt, maar ook wat betreft de kwaliteit van de zorg.’

Andere verhouding

De gemeente heeft belang bij goede afspraken tussen de zorg en onderwijs, zodat er voldoende kundige zorgprofessionals de arbeidsmarkt instromen. Tegelijkertijd is de gemeente ook opdrachtgever in de zorg. Dat maakt de behoefte aan passende zorgprofessionals nog eens extra groot. De Jonge: ‘In Rotterdam en omgeving is een veelheid aan zorg- en onderwijsorganisaties actief, die allemaal verschillende belangen hebben. Vanuit die veelheid aan belangen ontstond bij zowel de zorg als het onderwijs de behoefte om de totstandkoming van het Zorgpact in handen te leggen bij een partij die weliswaar nauw betrokken is, maar in een andere verhouding tot de vraag en het aanbod van zorgprofessionals staat - de gemeente. Voor deze eerste fase van de totstandkoming en de start hebben wij daar graag gehoor aan gegeven. Op den duur zal de rol van zorg en onderwijs toenemen.’

Eerste mijlpaal

Het primaire belang van de samenwerking is een betere aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt, in het licht van de grote veranderingen die zich momenteel in de zorg voltrekken. De regio Rotterdam heeft daarbij een specifieke uitdaging: er zijn minder afgestudeerde HBO’ers met een zorgopleiding dan in de rest van het land. Aan de andere kant heeft Rotterdam meer leerlingen en zorgprofessionals op MBO-2 niveau. De Jonge: ‘Deze MBO’ers willen we een duurzame werkplek bieden, en waar mogelijk verder opleiden. Deze specifieke situatie op de Rotterdamse arbeidsmarkt legt nog meer druk op de samenwerking tussen zorg, onderwijs en gemeente. Het feit dat op 26 januari tweeëntwintig zorgorganisaties, vier onderwijsorganisaties en de gemeente Rotterdam dit Zorgpact ondertekenden, vind ik een belangrijke eerste mijlpaal. In de uitwerking en uitvoering van de zorgpactthema's zijn er nog vele mijlpalen te behalen.’

Gemeentelijke ambities

Hoe past de samenwerking in het Zorgpact bij de gemeentelijke ambities? De Jonge: ‘Omdat we opdrachtgever zijn in de zorg hebben we groot belang bij de beste zorgprofessionals. Daarom werken we binnen het Zorgpact aan een arbeidsmarkt met meer HBO’ers en goed toegeruste MBO’ers (en specifiek de MBO-2'ers). Een heel andere tak van sport binnen de gemeente is de markt van zorginnovatie. Rotterdam timmert hierin voortvarend aan de weg, en een kwalitatief goede zorg is daarvoor een randvoorwaarde. En bovenal heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid, die natuurlijk ook gediend wordt door te zorgen voor de best beschikbare zorg.’

Regionaal Strategische Personeelsplanning

Essentieel voor een betere match tussen vraag en aanbod van zorgpersoneel is dat de partijen beter in beeld krijgen hoe de vraag naar personeel zich de komende jaren ontwikkelt, volgens de Jonge. Welke invloed hebben het feit dat mensen langer thuis wonen, de vergrijzing en de voortschrijdende technologie?  ‘Daarom is de Regionaal Strategische Personeelsplanning een belangrijk onderdeel van het Zorgpact Rotterdam’, vertelt De Jonge. ‘Dat is geen statische rapportage, maar een doorlopend proces. Vandaar dat we het niet hebben aangemerkt als een randvoorwaarde of vertrekpunt, maar een onderdeel van het hele Zorgpact. Op dit punt schiet het Ministerie van VWS ons momenteel te hulp. Landelijk wordt een model ontwikkeld, waarin de zorgbehoefte geraamd wordt en vertaald wordt in een opleidingsbehoefte. Rotterdam wordt één van de drie regio's waar dat model als eerste uitgerold wordt. Dat illustreert een goede samenwerking en een gezamenlijk gevoelde urgentie.’